Piste Titre Poète Année Ecouter
532 Yā qawm ʾibtlīt bḥub ṭifla (Plus d'informations) - - Yā qawm ʾibtlīt bḥub ṭifla
533 al-Maġrib al-Kabīr ( Double voir 432 ) (Plus d'informations) Mḥammad al-Marzūgī 1963 al-Maġrib al-Kabīr ( Double voir 432 )
534 Law mā zaʿīm al-ʾumma ṯār (Plus d'informations) Aḥmad H̱ ayr al-Dīn -  Law mā zaʿīm al-ʾumma ṯār
535 Rabbī yʿayyiš Yassūra (Plus d'informations) ʿAmara al-Mirsnī -  Rabbī yʿayyiš Yassūra
536 Yā ʿīn (Plus d'informations) Musṭafā H̱rayyif - Yā ʿīn
537 Dalāl ḥabībī šaġalnī (Plus d'informations) ʿAmara al-Mirsnī - 	Dalāl  ḥabībī šaġalnī
538 Ġār Dimāʾ (Plus d'informations) ʿAmara al-Mirsnī - Ġār Dimāʾ
539 ʿArūsitnā mā ʾabhāba (Plus d'informations) ʿAmara al-Mirsnī - ʿArūsitnā mā ʾabhāba
540 Fuzti yā ʿīn sulṭān (Plus d'informations) ʿAmara al-Mirsnī - Fuzti yā ʿīn sulṭān
541 Fātin ḥulwa (Plus d'informations) ʿAbd al-Maǧīd Bin Ǧiddū - 	Fātin ḥulwa